Prezentare

Ionuț Ghiugan

Psiholog expert • Psiholog clinician specialist • Psihoterapeut

Psiholog Ghiugan Ionut

► Psiholog atestat profesional de Colegiul Psihologilor din România în condiţiile Legii nr. 213/2004 în specialitatea psihologie clinică treapta de specialitate specialist autonom, având cod alocat din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, Partea I, cod personal 02399.

►Psiholog expert, ȋnscris ȋn Registrul experţilor psihologi în conformitate cu reglementările menționate la Art.75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 10/2019.

► Psiholog atestat profesional de Colegiul Psihologilor din România în condiţiile Legii nr. 213/2004 în specialitatea psihoterapie treapta de specialitate specialist autonom, având cod alocat din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, Partea I, cod personal 02399.

SPECIALIZĂRI ACREDITATE


> Psihologie clinică
> Expertiză psihologică judiciară
> Consiliere psihologică
> Psihoterapie
> Supervizarea profesională în psihologie clinică


CE ESTE EXPERTIZA PSIHOLOGICĂ

Expertiza psihologică este o evaluare psihologică specializată a persoanelor angrenate în demersul judiciar, la cererea instanței judecătorești sau a părților. Este un demers complex, o cercetare psihologică cu caracter investigativ în care sunt utilizate instrumente și tehnici psihologice și care are ca finalitate emiterea unei opinii de specialitate.

Expertiza psihologică este realizată de către un psiholog atestat în specialitatea psihologie clinică, specializat complementar/universitar în domeniu, admisă de către un organ judiciar – expertiza pihologică judiciară sau solicitată de către una/mai multe părţi – expertiza psihologică extrajudiciară.

► Dispunerea expertizei psihologice se realizează de către instanțele judiciare, parchete, cabinete de avocatură, persoane fizice si alte instituții specializate prin documente specifice (încheieri judiciare, ordonanțe, rezoluții motivate, adrese sau simple cereri).

Expertiza psihologică se finalizează prin emiterea unui raport de expertiză psihologică care conţine opiniile de specialitate ale psiholog desemnat/contractat, cu privire la unele împrejurări de fapt, enunţate prin unul sau mai multe obiective, în vederea utilizării ca probă pentru soluţionarea cauzei judiciare.

Expertiza psihologică constituie un instrument de investigație util organelor de urmărire penală dar și instanțelor de judecată, pentru cercetarea problemelor specifice cu conținut psihologic, esențiale pentru soluționarea cauzelor penale sau civile, capabilă să ofere concluzii obiective, esențiale pentru analiza dosarului cauzei.

CADRUL NORMATIV PRIVIND REALIZAREA EXPERTIZEI PSIHOLOGICE

Codul de Procedură Civilă

Art. 250. Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumţii, mărturisirea uneia dintre părţi, făcută din proprie iniţiativă sau obţinută la interogatoriu, prin expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la faţa locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege.

Art. 330.

 1. Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori din oficiu, unul sau 3 experți. Termenul va fi stabilit astfel încât depunerea raportului de expertiză la instanță să aibă loc conform dispozițiilor art.336.
 2. Când este necesar, instanța va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau unui institut de specialitate.
 3. În domeniile strict specializate, în care nu există experți autorizați, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părți, judecătorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalități ori specialiști din domeniul respectiv.
 4. Dispozițiile referitoare la expertiză, cu excepția celor privind aducerea cu mandat, sancționarea cu amendă judiciară și obligarea la plata de despăgubiri, sunt aplicabile în mod corespunzător în cazurile prevăzute la alin. (2) și (3).
 5. La efectuarea expertizei în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot participa experți aleși de părți și încuviințați de instanță, având calitatea de consilieri ai părților, dacă prin lege nu se dispune altfel. În acest caz, ei pot să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei.

Codul de Procedură Penală

 CAPITOLUL VII  – Expertiza şi constatarea

Art. 172. Dispunerea efectuării expertizei sau a constatării:

 1. Efectuarea unei expertize se dispune când pentru constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte ori împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului în cauză este necesară şi opinia unui expert.
 2. Expertiza se dispune, în condiţiile art. 100, la cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată.
 3. Cererea de efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert.
 4. Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii.
 5. Expertiza şi examinarea medico-legală se efectuează în cadrul instituţiilor medico-legale.
 6. Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei prin care se dispune efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul în care trebuie efectuată expertiza, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi.
 7. În domeniile strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. Dispoziţiile relative la audierea martorului sunt aplicabile în mod corespunzător.
 8. La efectuarea expertizei pot participa experţi independenţi autorizaţi, numiţi la solicitarea părţilor sau subiecţilor procesuali principali.
 9. Când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, organul de urmărire penală poate dispune prin ordonanţă efectuarea unei constatări.
 10. Constatarea este efectuată de către un specialist care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora.
 11. Certificatul medico-legal are valoarea unui raport de constatare.
 12. După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se dispune efectuarea unei expertize.

Expertiza psihologică se poate solicita ori de câte ori se constată necesitatea clarificărilor profesionale a unui psiholog expert cu privire la un aspect legal sau procesual. Aspectele, ȋntrebările sau subiectele cu privire la care se cere aprecierea unui psiholog pot fi foarte diferite. Ȋn practică cele mai frecvente solicitări de evaluare psihologică judiciară pot fi grupate ȋn următoarele categorii:
►Dispute domestice asociate dreptului familiei (abuz, rele tratamente sau neglijenţă ȋn creşterea copilului etc.)
►Stabilirea prejudicilor şi daunelor civile (daune morale sau psihologice ca urmare a ȋncălcării unor drepturi, daune asociate unor leziuni şi vătămări fizice etc.)
►Dispute legate de legislaţia muncii şi protecţia socială (daune morale sau psihologice suferite ȋn exerciţiul atribuţilor profesionale la locul de muncă sau a accidentelor de muncă, discriminarea şi hărţuirea la locul de muncă).

Conform Hotărârii Colegiului Psihologilor din România (Art. 75 din Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România aprobat prin Hotărârea CN Nr. 4/2018 și Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România Nr. 10/2019) s-a înființat Registrul Experților Psihologi, care include psihologii competenți să realizeze expertize judiciare și extrajudiciare.

© Copyright Expertiza Psihologică judiciară Ionuţ Ghiugan
Toate drepturile sunt rezervate. Nici o parte nu poate fi reprodusă fără permisiunea expresă ȋn scris.